Svet zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, na podlagi sklepa, sprejetega na 4. korespondenčni seje Sveta zavoda, z dne 28. 12. 2021, razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj in 123/21).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 3. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),
  • dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena),
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk overjena),
  • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk overjena), (v kolikor kandidat še nima ravnateljskega izpita, ga mora  pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
  • opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
  • potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
  • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
  • potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
  • program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
  • dokazilo, iz katerega so vidne delovne izkušnje najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju.

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom pošljite v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – NE ODPIRAJ«. Rok za prijavo je 15 dni od objave v Uradnem listu RS.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor

Predsednica Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor

Ana Očko

Dostopnost